Raksti mums

* Jāaizpilda obligāti

Noma

     Piedāvājam iespēju iznomāt dažādus (praktiski visus) mūzikas instrumentus gan ilgstošākiem laika periodiem, gan konkrētiem pasākumiem, kā arī skaņu tehniku pasākumu apskaņošanai.

Info tālrunis: 67212095 , 29466243, 29507001  info@salonsmuzika.lv     Facebook: # Jēkabsonuvijoļdarbnīca

     Ja vēlaties sākt spēlēt akustisko vai klasisko ģitāru, vijoli, vai flautu, pirms sava instrumenta iegādes varat iznomāt kādu no mūsu piedāvātajiem. Ja nepieciešama elektriskā ģitāra, ģitāras pastiprinātāji, taustiņinstrumenti vai kas cits, to iespējams iznomāt uz noteiktu laiku (ne ilgāku kā 7 dienas), iemaksājot drošības naudu, no kuras pēc tam atrēķinam nomas maksu (atkarīga no preces cenas un nomas laika).

     Arvien lielāku popularitāti gūst vijoļu noma, kas vairāk orientēta tieši uz jaunajiem vijolniekiem. Piedāvājam instrumentus, sākot no pašas mazākās 1/32 vijolītes, līdz 3/4 izmēra vijolei. Tas nozīmē, ka, jaunajam vijolniekam augot, nav arvien jāiegādājas lielāka izmēra instrumentu, jo, nomājot maza izmēra vijoli, Jūs to vienmēr varēsiet apmainīt pret lielāku, neietekmējot nomas maksu.SIA Mūzika sadarbībā ar Jēkabsonu vijoļdarbnīcu ir Latvijā lielākais mūzikas instrumentu iznomātājs!


Jaunums!    ČELLU NOMA !  Izmēri:    1/8 , 1/4 , 1/2 , 3/4 ,  4/4  **      15.- EUR / Mēn.

**   Mūzikas skolu audzēkņiem mazo izmēru  čellus iespējams izīrēt bez ķīlas naudas! 


Nomas maksas:

Vijole 
(komplektā ar kasti un lociņu)

Izmēri:

1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 

Jaunums- arī 4/4 vijoles tagad iznomājam! 

Info: 29466243, 29507001

A kvalitāte:   8.50 EUR /  5.97 Ls   mēnesī

B kvalitāte:   7.00 EUR / 4.92Ls    mēnesī 

+

vienreizēja drošības naudas iemaksa 30.00 EUR(21.08 LVL) apmērā. (Tiek atgriezta pilnā, vai daļējā apmērā, atkarībā, no instrumenta stāvokļa pēc tā atgriešanas no nomas)


Flauta

Bez E-mehānikas  9.25 EUR / 6.50 LVL  mēnesī

AR  E-mehāniku   9.95 EUR / 6.99 LVL  mēnesī

+

vienreizēja drošības naudas iemaksa 30.00 EUR (21.08Ls) apmērā. (Tiek atgriezta pilnā, vai daļējā apmērā, atkarībā, no instrumenta stāvokļa pēc tā atgriešanas no nomas)
Ģitāra 
(klasiskā vai akustiskā)
7.00 EUR / 4.92 LVL mēn.

 


(Nomājot ģitāru, jāiemaksā drošības nauda, kas atbilst instrumenta vērtībai. Apmēram 65 Euro ) 


Klavieru un flīģeļu nomas maksa diennaktī: 

Klavieres 399.00 EUR + PVN  (280.42 LVL +PVN)
Fļīģelis 854.00 EUR + PVN  (600.19 LVL +PVN)

 

(Cenā ietilpst piegāde, uzstādīšana, uzskaņošana)

 

Informācija par mūzikas instrumentu nomu

Firmā Mūzika iespējams iznomāt  vijoļu komplektus 1/32 1/16 1/8 1/4  1/2  3/4. Vijoles 4/4 netiek iznomātas, taču iespējami atsevišķi gadījumi (sk. drošības nauda). Ir iespēja iznomāt arī flautas.

Mērķi

Lai nodrošinātu jaunos mūziķus ar mūslaiku prasībām atbilstošiem instrumentiem un pasargātu bērnu vecākus no samērā lieliem izdevumiem, bērnam uzsākot muzikālo apmācību, piedāvāju unikālu iespēju- iznomāt firmā Mūzika vajadzīgā izmēra vijoli uz vajadzīgo laiku

1.       skolu vadībai atkritīs rūpes par savu nožēlojamo instrumentu kolekciju mūžīgo reanimāciju;

2.       neradīsies stāvoklis, ka tikai turīgu vecāku bērni var spēlēt cilvēka cienīgas kvalitātes instrumentus;

3.       mainot vijoli uz lielāku, kad pienāk laiks, nevajadzēs gaidīt, kad rocība to atļauj, bet darīt to kad vajag;

4.       pedagogiem nebūs jānopūlas ar neuzskaņojamiem un neskanošiem instrumentiem;

5.       varbūt iespēja apmācīt bērnus vijoļspēlē, neieguldot šajā pasākumā ģimenes budžetu graujošus līdzekļus, palielinās topošo mūziķu skaitu mūzikas skolās, kas ir mūsu visu kopīgais mērķis

Procedūra

Mūzikas skola vai bērnu vecāki noslēdz ar firmu nomas līgumu, un saņem instrumentu.

Līgumu noslēdzot, jāuzrāda pase, pedagoga uzvārds un telefona numurs, kā arī mūzikas skola, kurā bērns mācās. Fiziskām personām, līgumu slēdzot, ir jāiemaksā drošības nauda.

 

Nomas nolikums

1. Nomas maksa 

1.2. Nomnieks maksā mēneša nomas maksu tādā apmērā, kāda ir noteikta Nomas līguma 2.punktā.

1.3. Nomnieks maksā mēneša nomas maksu par pilnu kalendāra mēnesi neatkarīgi no datuma, kurā noslēgts vai izbeigts Nomas līgums.

1.4. Nomnieks samaksā nomas maksu par katru nomas mēnesi līdz tā paša mēneša pēdējam datumam.

1.5. Ja Nomnieks vēlas nomāt instrumentu 12 mēnešus un samaksāt visu nomas maksu ar priekšapmaksu, tad nomas maksa jāmaksā par 10 kalendāra mēnešiem. Divus mēnešus Nomniekam ir tiesības instrumentu lietot bez nomas maksas.

Papildinājums:atgriežot nomāto instrumentu pirms nomas termiņa beigām,pārmaksātā nomas nauda netiek atmaksāta.

1.6. Nomnieks veic nomas maksu skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.

1.7. Apmaksu skaidrā naudā Nomnieks var veikt tikai Iznomātāja firmas salonā „Mūzika”, Rīgā Raiņa bulvārī 31, uzrādot nomas līgumu.

1.8. Apmaksu ar pārskaitījumu Nomnieks veic uz Iznomātāja bankas kontu, kas norādīts Nomas līgumā.

1.9. Maksājums ar pārskaitījumu tiek uzskatīts par saņemtu tikai tādā gadījumā, ja pastāv visi turpmāk šajā punktā uzskaitītie apstākļi:

1.9.1. Nomniekam nav nomas maksas kavējumu;

1.9.2. maksājuma uzdevumā kā maksātājs norādīts Nomnieks (nevis cita persona),

1.9.3. maksājuma uzdevumā norādīts Nomas līguma numurs un mēnesis, par kuru veikta nomas maksa.

1.10. Par nomas maksas veikšanas datumu tiek uzskatīts datums, kad maksājums ir ienācis Iznomātāja bankas kontā.

2. Drošības nauda

2.1. Nomas līguma noslēgšanas brīdī Nomnieks Iznomātājam samaksā drošības naudu tādā apmērā, kāds norādīts Nomas līguma 8.punktā.

2.2. Iznomātājs tiesīgs segt instrumenta remonta izdevumus no drošības naudas. Šajā gadījumā, ja Nomnieks turpina nomāt instrumentu, Nomniekam nekavējoties jāpiemaksā drošības nauda, lai tā sasniegtu Nomas līguma 8.punktā noteikto apmēru.

2.3. Ja drošības naudas apmērs nav pietiekošs defektu segšanai, Nomniekam šī starpība ir jāpiemaksā, kā arī nekavējoties jāpiemaksā drošības nauda, lai tā sasniegtu Nomas līguma 8.punktā noteikto apmēru.

2.4. Iemaksāto drošības naudu Nomnieks saņem atpakaļ pie Nomas līguma darbības izbeigšanas un instrumenta nodošanas Iznomātājam pēc tam, kad Nomnieks ir izpildījis visas Nomas līgumā un Nomas nolikumā noteiktās saistības.

2.5.  Drošības nauda netiek izmantota nomas maksas un līgumsoda segšanai, bet Iznomātājam ir tiesības to izmantot ar nomas maksas un līgumsoda piedziņu saistīto izdevumu segšanai.

3. Sodi 

3.1. Ja nomas maksa nav ienākusi Iznomātāja bankas kontā līdz kārtēja nomas mēneša pēdējai dienai, tas tiek uzskatīts par nomas maksas kavējumu.

3.2. Nomas maksas kavējuma gadījumā Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 1.40 EUR(0.98 LVL )apmērā par katru kavējuma mēnesi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Nomnieku no pārējo Nomas līguma un Nomas nolikuma maksājumu saistībām.

3.3. Gadījumā, ja Nomnieks nav veicis nomas maksu divus mēnešus pēc kārtas, nav informējis Iznomātāju par tā iemesliem un nav noslēdzis vienošanos ar Iznomātāju par tālāko apmaksas kārtību, tad Nomnieks un Nomnieka skolotājs tiek brīdināti. Pasta vai telefona izdevumi tiek iekasēti no Nomnieka.

3.4. Ja Nomnieks uz Iznomātāja brīdinājumu nav reaģējis, instruments tiek atsavināts bezstrīdus kārtībā un visi izdevumi, kas radušies šo darbību rezultātā, tai skaitā transporta izmaksas, apmaksa par patērēto laiku, tiesībsargājošo un tiesu iestāžu palīdzība utt., tiek iekasēti no Nomnieka. Šajā gadījumā nomas attiecības tiek izbeigtas bez iespējas tās kādreiz atjaunot.

4. Garantijas un remonts

4.1. Iznomātājs nodod Nomniekam instrumentu, kas ir standarta prasībām atbilstošā tehniskā kārtībā un ir sakārtots darbam.

4.2. Iznomātājs uzņemas atbildību par ražotāja brāķi un bez maksas novērš defektus, kas radušies dabīgas novecošanās rezultātā, izņemot instrumenta stīgas un steķīša defektus.

4.3. Remonta pakalpojumus par defektiem, kas radušies Nomnieka vainas dēļ, Iznomātājs novērš ar 10% atlaidi no Iznomātāja remonta pakalpojumu noteiktajām cenām. Atlaide neattiecas uz nomainīto detaļu cenu.

4.4. Ja kāda no instrumenta daļām (lociņš, vijole, futlāris utt.) ir gājusi bojā un tā nav atjaunojama vai tās atjaunošanas izmaksas pārsniedz tās vērtību, Nomnieks sedz zaudējumus tikai par šo daļu un saņem pretī līdzvērtīgu daļu, nepārtraucot nomas attiecības. Instrumentu daļu vērtību aprēķina Iznomātājs.

4.5. Ja gājis bojā viss instrumenta komplekts (pazudis, nozagts utt.) Nomniekam jāsamaksā instrumenta vērtība, kas noteikta Nomas Līguma 2.punktā.

5. Nomas līguma pirmstermiņa izbeigšana

5.1. Iznomātājs ir tiesīgs priekšlaicīgi lauzt Nomas līgumu un atsavināt instrumentu, ja:

5.1.1. ir nomas maksas sistemātiski kavējumi;

5.1.2. instruments ir ticis remontēts pašu spēkiem vai citā darbnīcā;

5.1.3. ar instrumentu rīkojas tādā veidā, kas apdraud instrumenta saglabāšanu.

6. Strīdi 

Pretenziju un strīdus gadījumos, ko nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, puses ir tiesīgas griezties pēc prasītāja izvēles vai nu valsts tiesā, vai Hanzas Komercdarījumu šķīrējtiesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu viena tiesneša sastāvā rakstveida procesā.