Mēs, SIA Mūzika (turpmāk tekstā – Pārzinis), esam apņēmušies sargāt un cienīt Jūsu privātumu.

Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula), kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pārziņa kontaktinformācija: juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 31, LV-1050, Rīga, Tel: +371 67212095, epasts: info@salonsmuzika.lv.

Pārzinis nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā.

Šī Privātuma atruna izskaidro, kā Pārzinis apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un citus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.

Personas datu apstrādes mērķi

Pārzinis apstrādā fizisko personu personas datus, lai klienti varētu iegādāties preci, pasūtot preci tīmekļa vietnē www.salonsmuzika.lv.

Sabiedrība apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei;
Pasūtījuma noformēšanai un saziņai ar potenciālo klientu, izmantojot tīmekļa vietni www.salonsmuzika.lv;
Komerciālu paziņojumu, piedāvājumu un informatīvu jaunumu sūtīšanai uz klienta norādīto elektroniskā pasta adresi;
Pakalpojuma sniegšanai un preču piegādei, izmantojot kurjerpasta pakalpojumus;
Rēķinu sagatavošanai preču saņēmējam, pamatojoties uz Pārziņa sniegto pakalpojumu;
Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem.

Kādi dati tiek ievākti par fiziskām personām

Rēķinu sagatavošanai pakalpojuma saņēmējam: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese;

Pasūtījuma noformēšanai un saziņai ar potenciālo klientu tīmekļa vietnē www.salonsmuzika.lv: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese;

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu SIA “Mūzika”, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot Pārzini.

Personas datu saņēmēji

No Pārziņa personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu.

Pasūtot preci tīmekļa vietnē www.salonsmuzika.lv un izdarot izvēli saņemt preci ar kurjerpasta pakalpojumu, personas dati tiks nodoti kurjerpasta pakalpojumu sniedzējam, nodrošinot preces piegādi uz Jūsu norādīto preču saņemšanas vietas adresi.

Pārzinis nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Pārziņa.

Pārzinis personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pārziņa norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Personas datu glabāšanas ilgums

Pārzinis glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

Pārzinim pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
Pārzinim ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
Pārzinim ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;

Piekļuve saviem personas datiem

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pārzinis par personu apstrādā, personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties pie Pārziņa un iegūt šo informāciju. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

Pārzinis veic saziņu ar datu subjektu personīgi klātienē, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju.
Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie Pārziņa.

Sīkdatnes

Sīkdatņu lietošanas noteikumi

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas, Jums apmeklējot mūsu tīmekļvietni, tiek saglabāti Jūsu datorā, viedtālrunī vai citā ierīcē. Sīkdatne tiek uzglabāta Jūsu datorā un ļauj mums atpazīt Jūs un brīdī, kad atkārtoti apmeklējat mūsu tīmekļvietni, padarīt Jūsu apmeklējumu vienkāršāku un noderīgāku.

Laiks, cik ilgi sīkdatnes tiek uzglabātas Jūsu pārlūkprogrammā vai ierīcē, var atšķirties. Sesijas sīkdatnes no Jūsu datora vai ierīces tiek izdzēsti brīdī, kad aizverat savu tīmekļa pārlūkprogrammu. Pastāvīgās sīkdatnes paliek Jūsu datorā vai ierīcē līdz brīdim, kad tās tiek izdzēstas vai pienāk to lietošanas beigu datums.

Jūs savā tīmekļa pārlūkprogrammā varat izvēlēties iespējot vai atspējot sīkdatnes. Standarta iestatījums ir, ka Jūsu pārlūkprogramma akceptē sīkdatnes, taču to ir iespējams mainīt. Papildu informāciju meklējiet savas pārlūkprogrammas palīdzības izvēlnē. Atspējojot sīkdatnes, Jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot visus mūsu tīmekļvietnē pieejamos pakalpojumus. Lūdzu, pārliecinieties, vai Jūsu interneta pārlūkprogramma ir aktualizēta, un izlasiet palīdzību un jūsu pārlūkprogrammas izstrādātāja dotos norādījumus, ja īsti nezināt, kā mainīt privātuma iestatījumus.

Jūs varat izdzēst sīkdatnes, taču Jūs varat zaudēt informāciju, kas nodrošina ātrāku piekļuvi tīmekļvietnei.